Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu BESSERGOLD.cz umístěného na webovém rozhraní www.bessergold.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:


BESSERGOLD Trading s.r.o. organizační složka, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 834/17, PSČ 11000

IČ: 11881119

DIČ: CZ118119

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 355855

adresa pro doručování: Václavské náměstí 834/17, Praha 1, 110 00

telefonní číslo: +420 224 212 000

kontaktní e-mail: info@bessergold.cz

 

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží (zejména slitky a mince ze zlata, stříbra, platiny a palladia) uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Podmínky výkupu zboží z naší strany jsou uvedeny v článku 7. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem pro spotřebitele.

1.2.      Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na vás Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby.

1.3.      Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Reklamačním řádem pro spotřebitele, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

-      Zásadami ochrany osobních údajů , které upravují ochranu vašich osobních údajů;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4.      Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávkového formuláře a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5.      Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 1. 2.    KUPNÍ SMLOUVA

2.1.      Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k odsouhlasení této objednávky z naší i z vaší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.      Jak podat nezávaznou poptávku a následně závaznou objednávku?

Nezávaznou poptávku můžete podat vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní, případně prostřednictvím e-mailu či telefonicky nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní nedochází k uzavření smlouvy. Cena uvedená při vyplnění objednávkového formuláře je pouze orientační a může se změnit.

Po obdržení nezávazné poptávky vás budeme v naší pracovní době bez zbytečného odkladu telefonicky kontaktovat a sdělíme vám odpověď  obsahující zejména informace o konečné ceně, která se může lišit od ceny dle předchozí věty. Pokud s námi navrženými podmínkami dle tohoto článku souhlasíte, můžete prostřednictvím telefonu podat závaznou objednávku. Tímto okamžikem dochází k fixaci ceny.

Po podání závazné objednávky z vaší strany vám neprodleně zašleme e-mailem rekapitulaci objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na způsobu platby a dopravy). O změně údajů nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Dovolujeme si vás upozornit, že ceny investičního zlata uvádíme bez DPH, neboť jeho prodej je v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od daně z přidané hodnoty.

2.3.      Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4.      Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení poptávky vás budeme informovat. Informace o obdržení poptávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si vzájemně telefonicky odsouhlasíme podstatné náležitosti smlouvy, zejména konečnou cenu . Pokud by k odsouhlasení nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5.      Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 

 1. 3.    CENA

3.1.      Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme, a to v souladu s článkem 2.2. těchto obchodních podmínek.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

 

 1. 4.    PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

-      v hotovosti při osobním odběru;

-      bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny přímo na faktuře.

Způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.      Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do 2 dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3.      Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním, například u zboží, jehož cena přesahuje 100.000,- Kč.

4.4.      Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu elektronickou formou.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.      Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží a případné pojištění jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávkovém formuláři.

V objednávce bude uvedena cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy včetně pojištění zahrnuje.

5.2.      Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží zpravidla expedujeme do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky (při platbě na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Při platbě v hotovosti při osobní odběru můžete zboží vyzvednout do 5 pracovních dní od doby, kdy vám oznámíme, že je zboží připravené k vyzvednutí. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny. 

5.3.      Jak postupovat při převzetí zboží?

i převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4.      Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě platby v hotovosti při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 

 1. 6.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.      Můžete od uzavřené smlouvy odstoupit?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu mimo jiné od smluv o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.2.      Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

-      zboží z objektivních příčin (především proto, že dodavatel přestal dodávat do ČR, zboží se již nevyrábí atd.) není možné za původních podmínek dodat;

-      plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do dvou pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

6.3.      Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

6.4.      Jakým způsobem nám při odstoupení od smlouvy vrátíte zboží?


Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

6.5.      Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.      Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

 

 1. 7.    KUP ZBOŽÍ

7.1.      Provádíme výkup zboží?

Nabízíme též výkup zboží, které prodáváme, a které je uvedeno v článku 1.1. těchto obchodních podmínek. Jiné zboží nevykupujeme. Vykupujeme jak zboží, které jsme prodali, tak zboží neprodané námi, jedná-li se o zboží uvedené v článku 1.1. těchto obchodních podmínek.

7.2.      Jakým způsobem probíhá výkup zboží?

Pokud máte zájem o výkup zboží, vyplňte prosím výkupní formulář, který je uvedený na webovém rozhraní u konkrétního produktu. Na webovém rozhraní jsou uvedeny též ceny výkupů. Ceny výkupů uvedené na webovém rozhraní jsou pouze orientační. Konečnou cenu výkupu vám sdělíme v rámci naší komunikace. Výkupní cena se může lišit zejména v případě, že vámi nabízené zboží je poškozené. Na námi prodané zboží poskytujeme garanci výkupu z naší strany.

Po obdržení výkupního formuláře vás budeme bez zbytečného odkladu kontaktovat, zejména telefonicky nebo e-mailem. Následně se společně domluvíme na dalším postupu.

Zboží k výkupu nám následně můžete zaslat řádně zabalené poštou (v případě zboží, které bylo zakoupené u nás) nebo osobně přinést na adresu našeho sídla nebo provozovny. V případě zaslání zboží k výkupu poštou provedeme jeho rozbalení za současného pořízení kamerového záznamu. V případě zaslání zboží k výkupu poštou budeme postupovat také podle článku 7.3. těchto obchodních podmínek. V případě našeho osobního setkání provedeme ověření vaší totožnosti.

Po prohlédnutí zboží z naší strany vás budeme kontaktovat (telefonicky nebo e-mailem, případně osobně) s naší nabídkou na výkup, obsahující zejména konečnou cenu. Pokud budete s naší nabídkou souhlasit, dochází okamžikem odsouhlasení naší nabídky z vaší strany k uzavření kupní smlouvy na výkup.

Cenu za vykoupené zboží vám zašleme do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy na výkup, a to bezhotovostně převodem na váš bankovní účet, který jste nám pro tento účel sdělili, pokud se společně nedohodneme na jiném způsobu.

7.3.      Co musíte udělat, než zašlete zboží poštou?

Jedná-li se o výkup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, při zaslání zboží poštou si musíte nechat ověřit vaši totožnost veřejnou listinou o identifikaci. Veřejnou listinu o identifikaci je možné si vyžádat na úřadech s rozšířenou působností, u notáře nebo pomocí služby Czech POINT.

Tuto veřejnou listinu nám zašlete společně se zasílaným zbožím. Případně můžete zajistit úřední provedení konverze listiny do elektronické podoby a zaslat nám ji e-mailem. Pouhé naskenování listiny nestačí.

Veřejnou listinu o identifikaci je možno využít vícekrát. Není nutné mít ke každému obchodu novou veřejnou listinu o identifikaci. 

Bez této listiny nemůžeme vaše zboží přijmout.

7.4.      Je možné od smlouvy o výkupu zboží odstoupit?

Vezměte prosím na vědomí, že od kupní smlouvy na výkup zboží nemůžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, a to v souladu s § 1837 písm. b) občanského zákoníku, neboť se jedná o smlouvu o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, pokud jsme nebyli schopni ověřit vaši totožnost (například pomocí veřejné listiny o identifikaci) nebo pokud se plnění stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

 

 1. 8.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro spotřebitele.

 1. 9.    DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1.      Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2.      Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. Kontrolu zboží je možno nechat provést u Puncovního úřadu (www.puncovniurad.cz).

9.3.      Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. 10.  REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

10.1.   Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

10.2.   K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

10.3.   Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

 1. 11.  OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1.   Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

11.2.   Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 12. 2020 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...