info@bessergold.cz Tel: +420 224 212 000

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené zejména prostřednictvím on-line obchodu BESSERGOLD.cz umístěného na webovém rozhraní www.bessergold.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi 

naší společností:

BESSERGOLD Trading s.r.o. organizační složka, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 834/17, PSČ 11000

IČ: 11881119

DIČ: CZ118119

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 355855

adresa pro doručování: Václavské náměstí 834/17, Praha 1, 110 00

telefonní číslo: +420 224 212 000

kontaktní e-mail: info@bessergold.cz

 

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

               

  1. Úvodní ustanovení

1.1.      Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) zejména prostřednictvím webového rozhraní.

1.2.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.      Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele.

1.4.      Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.5.      Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.

 

  1. 2.    Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.      Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující podal objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k odsouhlasení této objednávky ze strany prodávajícího.

2.2.      Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, emailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.

2.3.      Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn kontaktovat kupujícího, ověřit si objednávku a dohodnout se s kupujícím na odlišných smluvních podmínkách. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.4.      Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy byla kupujícímu doručena informace o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

2.5.      Prodávající je oprávněn navrhnout kupujícímu změnu ceny zboží . Pokud by měla být cena zboží změněna, bude prodávající kupujícího kontaktovat; taková změna ceny zboží musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami. Změnou ceny zboží dle tohoto článku dochází k fixaci ceny.

2.6.      V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 25 % z ceny zboží, nejvýše však 100.000 Kč. Pokud již prodávající vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.

2.7.      Prodávající nabízí též výkup zboží. Podmínky pro výkup zboží se řídí přiměřeně článkem 7 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

 

  1. Dodací podmínky

3.1.      Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2.      Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3.      Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.      Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho pracovního dne od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.5.      Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

 

  1. 4.    Platební podmínky

4.1.      Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

-          v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

-           bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním, zejména pak u zboží, jehož cena přesahuje 100.000,- Kč.

4.2.      Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.3.      Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4.      V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

4.5.      Platba za zboží je možná v měně, která je uvedená na daňovém dokladu – faktuře zaslaném prodávajícím.

 

  1. 5.    Odstoupení od smlouvy

5.1.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2.      Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny. Zároveň má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny zboží, nejvýše však 100.000 Kč.

5.3.      Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.4.      Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 

  1. 6.    Práva z vadného plnění

6.1.      Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího.

 

  1. 7.    Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1.      Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

-        uchovávat jako důvěrné;

-        neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;

-        nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

-        nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2.      Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

 

  1. 8.    Registrace na webovém rozhraní

8.1.      Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost kupující uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.2.      Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

8.3.      Prodávající má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu kupujícího dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

  1. 9.    Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1.      Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Kupující nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2.      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí kupující používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícímu přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

  1. 10.  Závěrečná ustanovení

10.1.   Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 12. 2020

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...